advertisement

XPSSHHDR.DLL

下载下面的xpsshhdr.dll来解决您的dll问题。我们当前有此文件的13个不同可用版本。
请仔细选择。通常情况下,只需选择最新版本。

xpsshhdr.dll,文件描述: OPC Shell Metadata Handler

xpsshhdr.dll 相关的错误可能源于多种不同原因。比如,错误的应用程序、 xpsshhdr.dll 被删除或放错位置、被您 PC 上存在的恶意软件破坏、损坏的 Windows 注册表等。

最常出现的错误信息是:

  • 程序无法启动,因为您的计算机缺少 xpsshhdr.dll 。尝试重新安装程序来解决这个问题。
  • 启动 xpsshhdr.dll 发生错误。无法找到指定的模块
  • 加载 xpsshhdr.dll 发生错误。无法找到指定的模块
  • xpsshhdr.dll 的设计可能不适合在 Windows 上运行,或可能包含错误。

在绝大多数情况下,解决方案是在您的 PC 上正确地重新安装 xpsshhdr.dll 到 Windows 系统文件夹。 此外,有的程序,特别是 PC 游戏,要求 DLL 文件放置在游戏/应用程序安装文件夹。

获取详细安装指南,请查看我们的 FAQ

dll文件排序规则:  版本 | 详情 | 语言
advertisement

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

10.0.14393.0

64

0.1 MB

U.S. English

Microsoft Corporation

OPC Shell Metadata Handler

MD5: 3cd03b5a00eef7c3ba46cb2dcd003b40
SHA-1: fb885c0a3c1669b32b6fe955dbec3672a893ae50
Zip 文件大小: 39.5 kb
advertisement

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

10.0.14393.0

32

81 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

OPC Shell Metadata Handler

MD5: 5a5bc29fa3910cb4576defe6ea3012c9
SHA-1: 267b439838e9bcde76daeff734627d6137840845
Zip 文件大小: 35.7 kb
advertisement

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

10.0.10586.0

32

80.5 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

OPC Shell Metadata Handler

MD5: 7d41d6469565660cb1a9290e6eb3b728
SHA-1: f8f1848720a8aac8a1cef437726959b9ea771ac6
Zip 文件大小: 35.6 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

10.0.10586.0

64

0.1 MB

U.S. English

Microsoft Corporation

OPC Shell Metadata Handler

MD5: efc47f018a030e9e745eb4cd49c36bb0
SHA-1: a2394e58a2c6003f8fd035ccd6d70ca662852444
Zip 文件大小: 39.8 kb
advertisement

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.3.9600.17415

32

81 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

OPC Shell Metadata Handler

MD5: 0103eb4110a2d9579fcbdf1e15675a9f
SHA-1: 25e52cd5c36dcb0894215f13ec4b840b1b3bab27
Zip 文件大小: 35.7 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.3.9600.17415

64

0.1 MB

U.S. English

Microsoft Corporation

OPC Shell Metadata Handler

MD5: 9de6a898aec4f893d32d4e1a235813e0
SHA-1: eb5a1bf4e07d1c89f6dd025af3cc7acdcc6446c2
Zip 文件大小: 39.6 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.3.9600.16384

32

79 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

OPC Shell Metadata Handler

MD5: 8d756614407cd3131922282467480a6e
SHA-1: 011cdb2ee8da757316d1bdec110d003600c97473
Zip 文件大小: 34.4 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.3.9600.16384

64

96.5 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

OPC Shell Metadata Handler

MD5: dacf9bc62fa6420133b2de3fcc633daf
SHA-1: 15307abddce46444dc6fd4eba39341939d67474d
Zip 文件大小: 38.3 kb
advertisement

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.2.9200.16384

32

73.5 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

OPC Shell Metadata Handler

MD5: 1647d249e26d8e317f0abba9b019ea76
SHA-1: d30ea6347bd4a76560d5ac491dd295c40a4b6276
Zip 文件大小: 33.7 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.1.7600.16385

64

0.67 MB

U.S. English

Microsoft Corporation

Package Document Shell Extension Handler

MD5: 21029085c3a8856e794f30df261ac408
SHA-1: a7cc22bed17f8b78d7b0f481f169486bfce01000
Zip 文件大小: 0.25 MB

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.1.7600.16385

32

0.42 MB

U.S. English

Microsoft Corporation

Package Document Shell Extension Handler

MD5: 45847160399dd9927b95b013b9f10599
SHA-1: 8c461f6d55f9bb9000c5991ebb8e875af368170d
Zip 文件大小: 0.18 MB

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.0.6001.18000

64

0.9 MB

U.S. English

Microsoft Corporation

Package Document Shell Extension Handler

MD5: 01be66f8a58d5ef875e9f4473286345d
SHA-1: 383703f0a87beba67e663f9a815aac55aebdca41
Zip 文件大小: 0.34 MB

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.0.6001.18000

32

0.55 MB

U.S. English

Microsoft Corporation

Package Document Shell Extension Handler

MD5: 4a149599a7336df7ed588761f4a8cfa8
SHA-1: 0b7ac568fa4632fff9817bb7ff353cab18861ce3
Zip 文件大小: 0.23 MB

您需要更多帮助来解决您的 xpsshhdr.dll 问题吗?

您有我们没有的信息吗?
我们的建议是否有帮助,或者我们错过了什么?
在我们的论坛上,您可以从合格的技术专家和社区获得详尽的帮助。注册,发布您的问题,然后在您的收件箱中直接收到更新。

forum.dll-files.com

advertisement