SHIMENG.DLL

下载下面的shimeng.dll来解决您的dll问题。我们当前有此文件的11个不同可用版本。
请仔细选择。通常情况下,只需选择最新版本。

shimeng.dll,文件描述: Shim Engine DLL

shimeng.dll 相关的错误可能源于多种不同原因。比如,错误的应用程序、 shimeng.dll 被删除或放错位置、被您 PC 上存在的恶意软件破坏、损坏的 Windows 注册表等。

最常出现的错误信息是:

  • 程序无法启动,因为您的计算机缺少 shimeng.dll 。尝试重新安装程序来解决这个问题。
  • 启动 shimeng.dll 发生错误。无法找到指定的模块
  • 加载 shimeng.dll 发生错误。无法找到指定的模块
  • shimeng.dll 的设计可能不适合在 Windows 上运行,或可能包含错误。

在绝大多数情况下,解决方案是在您的 PC 上正确地重新安装 shimeng.dll 到 Windows 系统文件夹。 此外,有的程序,特别是 PC 游戏,要求 DLL 文件放置在游戏/应用程序安装文件夹。

获取详细安装指南,请查看我们的 FAQ

dll文件排序规则:  版本 | 详情 | 语言

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

10.0.14393.0

32

5.5 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

Shim Engine DLL

MD5: 575119e6f5870f40965154a65012b6f9
SHA-1: 00570d8724a06cb5b2fc22617f511b26dda23c97
Zip 文件大小: 2.7 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

10.0.14393.0

64

7 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

Shim Engine DLL

MD5: fafac29c163239e40ef06bca1baee6b2
SHA-1: 219dd98b0513af735537d3ca6f63c382395fd44c
Zip 文件大小: 3.3 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

10.0.10586.0

64

7 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

Shim Engine DLL

MD5: 13f507cff0fb9dee2f5cf000c798120e
SHA-1: a28dc6a3d91a5542fe018b756516e6153d81d076
Zip 文件大小: 3.3 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

10.0.10586.0

32

5.5 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

Shim Engine DLL

MD5: fbfab09710dcacfd243e8b1b992635f4
SHA-1: bfaab16bf320901efbdc61370c15d87646204a94
Zip 文件大小: 2.7 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.3.9600.16384

32

5.5 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

Shim Engine DLL

MD5: 2725e3a1dfbce3642999b1075922b4aa
SHA-1: c558445832ae5488e4cb7954eaa619a0cdadb2c9
Zip 文件大小: 2.6 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.2.9200.16420

32

5.5 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

Shim Engine DLL

MD5: d2b00adb64d02437a13792772dd954c6
SHA-1: ad57df937471ce825a8cc19112f47de60964825d
Zip 文件大小: 2.7 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.1.7600.16385

32

5 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

Shim Engine DLL

MD5: b2cb7be1300e7b0ef4e31a674a2617a1
SHA-1: 81716c0edfc3dda5dcf9f34a2134fd65ade937f5
Zip 文件大小: 2.6 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.0.6001.18000

64

40 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

Shim Engine DLL

MD5: c0b3e7da46712f5df115cef71ccc7d75
SHA-1: 64867d008d554f66dda4e5a6b770cca2d40d04ba
Zip 文件大小: 20.3 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

6.0.6000.16386

32

0.11 MB

U.S. English

Microsoft Corporation

Shim Engine DLL

MD5: 1dacd1530c6e58aeae9f6de7da851935
SHA-1: b5b303f62ec687847d6d4fad80c5a01cb732d447
Zip 文件大小: 19.7 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

5.1.2600.5512

32

63.5 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

Shim Engine DLL

MD5: 1c6c67349c17b6839250679da3d03534
SHA-1: 5774b75af3220ee921a35377eb112f5a9942af80
Zip 文件大小: 32.1 kb

Version

Architecture

文件大小

语言

Company

描述

5.1.2600.2180

32

64 kb

U.S. English

Microsoft Corporation

Shim Engine DLL

MD5: 73c54bad68bac1a9233316f09d9c1fc9
SHA-1: 699483e0813f43c74ef397e185e62dbd4c614bd2
Zip 文件大小: 32.1 kb

您需要更多帮助来解决您的 shimeng.dll 问题吗?

您有我们没有的信息吗?
我们的建议是否有帮助,或者我们错过了什么?
在我们的论坛上,您可以从合格的技术专家和社区获得详尽的帮助。注册,发布您的问题,然后在您的收件箱中直接收到更新。

forum.dll-files.com