The Website is available in your language (English) Switch to English
购买 Client

下载 mshtml.dll

从下面选择一个版本下载并自行安装文件以修复您的 DLL 错误,或者从我们的软件 DLL‑files.com Client 获得帮助。

mshtml.dll,文件描述: Microsoft (R) HTML Viewer

mshtml.dll, 提供28个版本

位和版本 文件大小 Zip 文件大小 语言 描述 校验和  
32bit11.0.10240.16515 18.43 MB 8.11 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 00a63f21dcef7d6d58bb73c594c6c75f00a63f21dcef7d6d58bb73c594c6c75f68e8cef54d1a0da0df91b6ae4477ba623f7aac5768e8cef54d1a0da0df91b6ae4477ba623f7aac57 下载
位和版本 32bit11.0.10240.16515
文件大小 18.43 MB
Zip 文件大小 8.11 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 00a63f21dcef7d6d58bb73c594c6c75f68e8cef54d1a0da0df91b6ae4477ba623f7aac57
  下载
32bit11.0.10586.494 18.45 MB 8.11 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 01eca12a5bf2d571fce11c05419c3e5001eca12a5bf2d571fce11c05419c3e50408d7fb6d5268afc53585390dd97f86d47e81cfd408d7fb6d5268afc53585390dd97f86d47e81cfd 下载
位和版本 32bit11.0.10586.494
文件大小 18.45 MB
Zip 文件大小 8.11 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 01eca12a5bf2d571fce11c05419c3e50408d7fb6d5268afc53585390dd97f86d47e81cfd
  下载
32bit11.0.9600.17416 18.87 MB 9.14 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 07330241fd9d9a03811ddbdc4f9fd18f07330241fd9d9a03811ddbdc4f9fd18f1b5396b5569c03f80ba047e31c206b2ad2730e161b5396b5569c03f80ba047e31c206b2ad2730e16 下载
位和版本 32bit11.0.9600.17416
文件大小 18.87 MB
Zip 文件大小 9.14 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 07330241fd9d9a03811ddbdc4f9fd18f1b5396b5569c03f80ba047e31c206b2ad2730e16
  下载
32bit11.0.10586.35 18.44 MB 8.12 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 083a4c6c21371b011771a350942deb8f083a4c6c21371b011771a350942deb8fb742092fc7db1aae62bda4fff9e33be8c2711a31b742092fc7db1aae62bda4fff9e33be8c2711a31 下载
位和版本 32bit11.0.10586.35
文件大小 18.44 MB
Zip 文件大小 8.12 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 083a4c6c21371b011771a350942deb8fb742092fc7db1aae62bda4fff9e33be8c2711a31
  下载
32bit11.0.9600.18036 18.94 MB 9.2 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 164fe7db9c7819f2f60a33f9badd3b99164fe7db9c7819f2f60a33f9badd3b998d2348f639b183a0e39a3eaf4770e6f266fc757c8d2348f639b183a0e39a3eaf4770e6f266fc757c 下载
位和版本 32bit11.0.9600.18036
文件大小 18.94 MB
Zip 文件大小 9.2 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 164fe7db9c7819f2f60a33f9badd3b998d2348f639b183a0e39a3eaf4770e6f266fc757c
  下载
64bit11.0.14393.0 22.58 MB 9.24 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 1fc1bffc50afcb8501b4225780ed30061fc1bffc50afcb8501b4225780ed3006cbaa3bdedab7c43e957156de8d004e1a49c5d483cbaa3bdedab7c43e957156de8d004e1a49c5d483 下载
位和版本 64bit11.0.14393.0
文件大小 22.58 MB
Zip 文件大小 9.24 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 1fc1bffc50afcb8501b4225780ed3006cbaa3bdedab7c43e957156de8d004e1a49c5d483
  下载
32bit11.0.9600.17496 18.83 MB 9.13 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 220505b0b3e96c857dd01729af0cd369220505b0b3e96c857dd01729af0cd36916e4bb16b466fc19517404b1ed0eca2265a7672b16e4bb16b466fc19517404b1ed0eca2265a7672b 下载
位和版本 32bit11.0.9600.17496
文件大小 18.83 MB
Zip 文件大小 9.13 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 220505b0b3e96c857dd01729af0cd36916e4bb16b466fc19517404b1ed0eca2265a7672b
  下载
32bit11.0.9600.17728 18.78 MB 9.1 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 2f42037dd6f2831332653eb7f35d7e9a2f42037dd6f2831332653eb7f35d7e9aeedf33fb0566097e7f5ab7e3c86644d6eb45329eeedf33fb0566097e7f5ab7e3c86644d6eb45329e 下载
位和版本 32bit11.0.9600.17728
文件大小 18.78 MB
Zip 文件大小 9.1 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 2f42037dd6f2831332653eb7f35d7e9aeedf33fb0566097e7f5ab7e3c86644d6eb45329e
  下载
32bit7.0.6002.18167 3.43 MB 1.97 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 360a4fa3715c63086ae00c108e592e08360a4fa3715c63086ae00c108e592e08524f34e6c1793d3aa25d246933d19a4955ec0611524f34e6c1793d3aa25d246933d19a4955ec0611 下载
位和版本 32bit7.0.6002.18167
文件大小 3.43 MB
Zip 文件大小 1.97 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 360a4fa3715c63086ae00c108e592e08524f34e6c1793d3aa25d246933d19a4955ec0611
  下载
32bit11.0.9600.17105 16.58 MB 8.49 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 5869fbc754578a59c8c8635b99db79de5869fbc754578a59c8c8635b99db79de4457f24ba13f4b51ca212fd84fdc5ebbbf996a4a4457f24ba13f4b51ca212fd84fdc5ebbbf996a4a 下载
位和版本 32bit11.0.9600.17105
文件大小 16.58 MB
Zip 文件大小 8.49 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 5869fbc754578a59c8c8635b99db79de4457f24ba13f4b51ca212fd84fdc5ebbbf996a4a
  下载
32bit11.0.14393.0 18.52 MB 8.11 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 5f0f560bb3e27544e6fedb26c2e378dd5f0f560bb3e27544e6fedb26c2e378ddb61fba93b877fedaa07fd8d3bdbfbaec47fc41d2b61fba93b877fedaa07fd8d3bdbfbaec47fc41d2 下载
位和版本 32bit11.0.14393.0
文件大小 18.52 MB
Zip 文件大小 8.11 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 5f0f560bb3e27544e6fedb26c2e378ddb61fba93b877fedaa07fd8d3bdbfbaec47fc41d2
  下载
32bit11.0.9600.17631 18.83 MB 9.12 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 61c74d794c14e9fc94d93f5f0f72a3f961c74d794c14e9fc94d93f5f0f72a3f9df490d10b48bfa75d7bc7187c41fedf0474aa358df490d10b48bfa75d7bc7187c41fedf0474aa358 下载
位和版本 32bit11.0.9600.17631
文件大小 18.83 MB
Zip 文件大小 9.12 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 61c74d794c14e9fc94d93f5f0f72a3f9df490d10b48bfa75d7bc7187c41fedf0474aa358
  下载
64bit11.0.9600.17416 23.95 MB 10.51 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 6432f143cdc9d73bd2bf832cab2edc016432f143cdc9d73bd2bf832cab2edc01401f7fbfdc4754ba9130d68adbe40e3d3d8bc0a9401f7fbfdc4754ba9130d68adbe40e3d3d8bc0a9 下载
位和版本 64bit11.0.9600.17416
文件大小 23.95 MB
Zip 文件大小 10.51 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 6432f143cdc9d73bd2bf832cab2edc01401f7fbfdc4754ba9130d68adbe40e3d3d8bc0a9
  下载
32bit6.0.2800.1170 2.66 MB 1.5 MB Swedish Microsoft (R) Visningsprogram för HTML 64dc0d6bd48aa73aa394042f4d9ecc6a64dc0d6bd48aa73aa394042f4d9ecc6ad0dcc3773e97efc2907288e537af878fc2944d49d0dcc3773e97efc2907288e537af878fc2944d49 下载
位和版本 32bit6.0.2800.1170
文件大小 2.66 MB
Zip 文件大小 1.5 MB
语言 Swedish
描述 Microsoft (R) Visningsprogram för HTML
校验和 64dc0d6bd48aa73aa394042f4d9ecc6ad0dcc3773e97efc2907288e537af878fc2944d49
  下载
32bit6.0.2900.2853 2.93 MB 1.53 MB Swedish Microsoft (R) Visningsprogram för HTML 6dfb3d11e2adcfbf146453d789a16a316dfb3d11e2adcfbf146453d789a16a31292c599b150b6237a234cc348fe9bbe227738238292c599b150b6237a234cc348fe9bbe227738238 下载
位和版本 32bit6.0.2900.2853
文件大小 2.93 MB
Zip 文件大小 1.53 MB
语言 Swedish
描述 Microsoft (R) Visningsprogram för HTML
校验和 6dfb3d11e2adcfbf146453d789a16a31292c599b150b6237a234cc348fe9bbe227738238
  下载
64bit7.0.6001.18639 5.44 MB 2.62 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer 709509fe7126d1302554ea10af67fa55709509fe7126d1302554ea10af67fa5595036671092b85a98eb469a3a5e38617eb97412395036671092b85a98eb469a3a5e38617eb974123 下载
位和版本 64bit7.0.6001.18639
文件大小 5.44 MB
Zip 文件大小 2.62 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 709509fe7126d1302554ea10af67fa5595036671092b85a98eb469a3a5e38617eb974123
  下载
32bit10.0.9200.16721 13.67 MB 6.97 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer a7221924181c8eb92b64c5a2d888bea5a7221924181c8eb92b64c5a2d888bea57fdee5b953a773ff8141b064e8673647c8465e5b7fdee5b953a773ff8141b064e8673647c8465e5b 下载
位和版本 32bit10.0.9200.16721
文件大小 13.67 MB
Zip 文件大小 6.97 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 a7221924181c8eb92b64c5a2d888bea57fdee5b953a773ff8141b064e8673647c8465e5b
  下载
32bit6.0.2900.5512 2.92 MB 1.54 MB Swedish Microsoft (R) Visningsprogram för HTML abac4ee83de2da38bab7f65a8146a7a5abac4ee83de2da38bab7f65a8146a7a5c24b3e1a083266ef60640d90725fdf449dc00fd5c24b3e1a083266ef60640d90725fdf449dc00fd5 下载
位和版本 32bit6.0.2900.5512
文件大小 2.92 MB
Zip 文件大小 1.54 MB
语言 Swedish
描述 Microsoft (R) Visningsprogram för HTML
校验和 abac4ee83de2da38bab7f65a8146a7a5c24b3e1a083266ef60640d90725fdf449dc00fd5
  下载
64bit11.0.9600.18036 24.02 MB 10.58 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer b73856ce663b16b980d635922b6a5ea6b73856ce663b16b980d635922b6a5ea6a41264314ab53f0989d3fe7977506bd955df6194a41264314ab53f0989d3fe7977506bd955df6194 下载
位和版本 64bit11.0.9600.18036
文件大小 24.02 MB
Zip 文件大小 10.58 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 b73856ce663b16b980d635922b6a5ea6a41264314ab53f0989d3fe7977506bd955df6194
  下载
64bit11.0.9600.17631 23.9 MB 10.5 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer cd726c899bd9a398e8420564a957320bcd726c899bd9a398e8420564a957320bccf7258404b299c9b77638528f24306b695cb484ccf7258404b299c9b77638528f24306b695cb484 下载
位和版本 64bit11.0.9600.17631
文件大小 23.9 MB
Zip 文件大小 10.5 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 cd726c899bd9a398e8420564a957320bccf7258404b299c9b77638528f24306b695cb484
  下载
64bit11.0.10240.16515 23.46 MB 9.58 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer cd8169f2de6aff7cc56a596bcc2326e8cd8169f2de6aff7cc56a596bcc2326e8801417ff8518ccb89fdcd5ae92b05a5a96b86833801417ff8518ccb89fdcd5ae92b05a5a96b86833 下载
位和版本 64bit11.0.10240.16515
文件大小 23.46 MB
Zip 文件大小 9.58 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 cd8169f2de6aff7cc56a596bcc2326e8801417ff8518ccb89fdcd5ae92b05a5a96b86833
  下载
32bit8.0.6001.18702 5.66 MB 3.23 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer d469a0eba2ef5c6bee8065b7e3196e5ed469a0eba2ef5c6bee8065b7e3196e5efd6cb9d197bb58c339defe6e2c3b03fb3b62b440fd6cb9d197bb58c339defe6e2c3b03fb3b62b440 下载
位和版本 32bit8.0.6001.18702
文件大小 5.66 MB
Zip 文件大小 3.23 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 d469a0eba2ef5c6bee8065b7e3196e5efd6cb9d197bb58c339defe6e2c3b03fb3b62b440
  下载
64bit11.0.9600.17496 23.9 MB 10.49 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer d478a4cf07fb8adf72fb16b88e8030b8d478a4cf07fb8adf72fb16b88e8030b813531cb36ebb63ceb0b3d8a80836f76b13a2ff4d13531cb36ebb63ceb0b3d8a80836f76b13a2ff4d 下载
位和版本 64bit11.0.9600.17496
文件大小 23.9 MB
Zip 文件大小 10.49 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 d478a4cf07fb8adf72fb16b88e8030b813531cb36ebb63ceb0b3d8a80836f76b13a2ff4d
  下载
64bit11.0.10586.494 23.47 MB 9.59 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer d5bdfd4f497ee8a2859e72809046ce89d5bdfd4f497ee8a2859e72809046ce89c3c4fd4c56d6ad55fd3b1b80724a767aa1173042c3c4fd4c56d6ad55fd3b1b80724a767aa1173042 下载
位和版本 64bit11.0.10586.494
文件大小 23.47 MB
Zip 文件大小 9.59 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 d5bdfd4f497ee8a2859e72809046ce89c3c4fd4c56d6ad55fd3b1b80724a767aa1173042
  下载
32bit7.0.6001.18639 3.43 MB 1.97 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer d6c2ceacb1ee184ea0c1d6bd594b398fd6c2ceacb1ee184ea0c1d6bd594b398fa83083dfd0fecc1df7832a80ef06b1b3ac0729b4a83083dfd0fecc1df7832a80ef06b1b3ac0729b4 下载
位和版本 32bit7.0.6001.18639
文件大小 3.43 MB
Zip 文件大小 1.97 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 d6c2ceacb1ee184ea0c1d6bd594b398fa83083dfd0fecc1df7832a80ef06b1b3ac0729b4
  下载
64bit11.0.10586.35 23.46 MB 9.59 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer e761095adfc48739ca54a3b58242af0de761095adfc48739ca54a3b58242af0db2ec4131a332575be5ae9c440fccb8e9dfa0047bb2ec4131a332575be5ae9c440fccb8e9dfa0047b 下载
位和版本 64bit11.0.10586.35
文件大小 23.46 MB
Zip 文件大小 9.59 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 e761095adfc48739ca54a3b58242af0db2ec4131a332575be5ae9c440fccb8e9dfa0047b
  下载
32bit10.0.9200.16899 13.7 MB 6.98 MB U.S. English Microsoft (R) HTML Viewer f2e912c438b0bb201391b831da63be06f2e912c438b0bb201391b831da63be06fad1ef0bcc43fadac8216a84fd1322eb890d27e5fad1ef0bcc43fadac8216a84fd1322eb890d27e5 下载
位和版本 32bit10.0.9200.16899
文件大小 13.7 MB
Zip 文件大小 6.98 MB
语言 U.S. English
描述 Microsoft (R) HTML Viewer
校验和 f2e912c438b0bb201391b831da63be06fad1ef0bcc43fadac8216a84fd1322eb890d27e5
  下载
64bit0.0.0.0 23.82 MB 5.02 MB - f47ba24002a06e062027d1857b9e14baf47ba24002a06e062027d1857b9e14bacac482c07f2570e83300ee752a31d25815f7c789cac482c07f2570e83300ee752a31d25815f7c789 下载
位和版本 64bit0.0.0.0
文件大小 23.82 MB
Zip 文件大小 5.02 MB
语言
描述 -
校验和 f47ba24002a06e062027d1857b9e14bacac482c07f2570e83300ee752a31d25815f7c789
  下载

需要安装mshtml.dll 的帮助吗?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client 能够帮助您正确安装 mshtml.dll 并永久修复 DLL 的错误。如果您不知道如何安装 DLL,或不知道应选择哪个版本,它将是您的最佳选择。

阅读更多 下载演示

用 DLL-Files-com Client 修复 dll 错误

DLL-Files.com Client

如何使用DLL-Files-com Client修复 dll 错误

已经厌倦了被讨厌的 DLL 错误打断您的工作进程?希望重新夺回您的PC的控制权?

DLL‑files.com Client 将能够简单轻松地修复您的 mshtml.dll 错误。

DLL‑files.com Client 能够为您的电脑提供符合系统设置的 DLL 自定义错误修复功能。

下载试用版并亲自试试它有多么好用!

下载演示 现在购买,可享受 $17.95 的优惠价格

获取 DLL‑files.com Client 的 3 个理由

快速、简单的安装

不要将宝贵的时间浪费在故障排除以及在网络上搜索可靠信息上。只需一次单击,DLL‑files.com Client 就可查找您需要的文件并解决您的 DLL 错误。适用于任何 Windows PC( 32bit 和 64bit),包括 Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista 和 Windows XP。

节省大量资金

省下带着您的个人电脑去修理店所花费的金钱、精力和时间。DLL‑files.com Client 更便宜而且更简单。用仅仅 $17.95 的 Client 费用修复您的 DLL 错误,并获得全面的技术支持和终身许可。

完全不用操心

DLL 错误可能随时出现在任何程序上。DLL‑files.com Client 可修复当下的错误,还可以解决任何未来可能出现的 DLL 错误。如果您购买 DLL‑files.com Client,您就拥有了它。您只需要支付一次,就可以在任何需要的时候使用该程序。

106 位用户

在过去的 24 小时从我们这儿订购

30天退款保证

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US